ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 2 (Gr.10/1 – 2)   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.20-12.30

12.30-13.20

13.30-14.20

14.30-15.20

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

Mathematics

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษ (พฐ.)

Science

ดนตรี

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์ (พต.)

Social Studies

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

Language

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

การงาน

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

Mathematics

ภาษาอังกฤษ (พฐ.)

ประวัติศาสตร์

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

Science

ศิลปะ

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

Social studies 

ชีววิทยา

ชีววิทยา

พักกลางวัน

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

PE.

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

สังคมศึกษา (พฐ.) 

Language

คณิตศาสตร์ (พต.)

พักกลางวัน

เคมี

เคมี

คอมพิวเตอร์