ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (Gr.10/3)   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.20-12.30

12.30-13.20

13.30-14.20

14.30-15.20

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

Mathematics

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษ (พฐ.)

Science

ดนตรี

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์ (พต.)

Social Studies

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

Language

วิทยาศาสตร์ (พฐ.)

การงาน

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

Mathematics

ภาษาอังกฤษ (พฐ.)

ประวัติศาสตร์

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

Science

ศิลปะ

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

Social studies 

สังคมศึกษา (พต.)

ภาษาไทย
(พต.)

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษ (พต.) 

วิทยาศาสตร์ (พฐ.)

PE.

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

สังคมศึกษา (พฐ.) 

Language

คณิตศาสตร์ (พต.)

พักกลางวัน

ภาษาไทย
(พต.)

ภาษาอังกฤษ (พต.)

คอมพิวเตอร์