ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 2 (Gr.11/1 – 2)   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.20-12.30

12.30-13.20

13.30-14.20

14.30-15.20

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

ประวัติศาสตร์

Science

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

ภาษาไทย
(พฐ.)

การงาน

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

Language

Mathematics 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

พักกลางวัน

Social studies 

คณิตศาสตร์ (พต.)

ศิลปะ

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

Science

ภาษาไทย
(พฐ.)

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

พักกลางวัน

สังคมศึกษา (พฐ.) 

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

PE.

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

Mathematics 

เคมี

เคมี

พักกลางวัน

ชีววิทยา

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์ (พต.)

Social studies 

Language

พักกลางวัน

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

ดนตรี