ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (Gr.11/4)   แผนการเรียนภาษาจีน – คอมพิวเตอร์

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.20-12.30

12.30-13.20

13.30-14.20

14.30-15.20

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

ประวัติศาสตร์

Science

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

ภาษาไทย
(พฐ.)

การงาน

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

Language

Chinese /

Computer

วิทยาศาสตร์ (พฐ.)

พักกลางวัน

Social studies 

Chinese /

Computer

ศิลปะ

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

Science

ภาษาไทย
(พฐ.)

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

พักกลางวัน

สังคมศึกษา (พฐ.) 

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

PE.

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

Chinese /

Computer

วิทยาศาสตร์ (พฐ.)

ภาษาอังกฤษ (พต.) 

พักกลางวัน

ภาษาไทย
(พต.)

คอมพิวเตอร์

สังคมศึกษา (พต.)

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

Chinese /

Computer

Social studies 

Language

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษ (พต.) 

ภาษาไทย
(พต.)

ดนตรี