ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 2 (Gr.12/1 – 2)   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.20-12.30

12.30-13.20

13.30-14.20

14.30-15.20

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

Language

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

Social studies

ดนตรี

ศิลปะ

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

Science

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

สังคมศึกษา (พฐ.) 

พักกลางวัน

Mathematics 

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

PE.

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

Language

คณิตศาสตร์ (พต.)

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

Science

Social studies 

คอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

ประวัติศาสตร์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์ (พต.)

เคมี

เคมี

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

ชีววิทยา

ชีววิทยา

พักกลางวัน

Mathematics 

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

การงาน