ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (Gr.12/3)   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.20-12.30

12.30-13.20

13.30-14.20

14.30-15.20

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

Language

ภาษาอังกฤษ (พต.) 

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

Social studies

ภาษาอังกฤษ (พต.)

ศิลปะ

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

Science

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

สังคมศึกษา (พฐ.) 

พักกลางวัน

Mathematics 

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

PE.

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

Language

คณิตศาสตร์ (พต.)

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

Science

Social studies 

คอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

ประวัติศาสตร์

ภาษาไทย
(พต.)

สังคมศึกษา (พต.)

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์ (พต.)

วิทยาศาสตร์ (พฐ.)

ดนตรี

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

วิทยาศาสตร์ (พฐ.)

ภาษาไทย
(พต.)

พักกลางวัน

Mathematics 

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

การงาน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (Gr.12/3)   แผนการเรียนภาษาจีน – คอมพิวเตอร์

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.20-12.30

12.30-13.20

13.30-14.20

14.30-15.20

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

Language

ภาษาอังกฤษ (พต.) 

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

Social studies

ภาษาอังกฤษ (พต.)

ศิลปะ

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

Science

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

สังคมศึกษา (พฐ.) 

พักกลางวัน

Chinese /

Computer

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

PE.

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

Language

Chinese /

Computer

ภาษาไทย
(พฐ.)

พักกลางวัน

Science

Social studies 

คอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

ประวัติศาสตร์

ภาษาไทย
(พต.)

สังคมศึกษา (พต.)

พักกลางวัน

Chinese /

Computer

วิทยาศาสตร์ (พฐ.)

ดนตรี

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์ (พฐ.)

วิทยาศาสตร์ (พฐ.)

ภาษาไทย
(พต.)

พักกลางวัน

Chinese /

Computer

ภาษาอังกฤษ (พฐ.) 

การงาน