Grade.8

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Grade.8

∇โปรดเลือกวิชา∇


  วิชาภาษาไทย


Online 13.00 - 14.00 น.   วิชาคณิตศาสตร์


Online 09.00 - 10.00 น.  วิชาวิทยาศาสตร์


 วิชาสังคมศึกษา


เรียน  10.30 - 11.30 น.   วิชาภาษาอังกฤษ


  Health


 Mathematics


เรียน 14.30 - 15.30 น. Science


 Social Studies


 Lang


(**ระบบจะเปิดตามตารางวิชา และเวลาเท่านั้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)