ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8)

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.30

09.30-10.30

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

Health Ed.

Maths.

ภาษาไทย

พักกลางวัน

Language

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

วิทยาศาสตร์

Science

คณิตศาสตร์
(พต.)

พักกลางวัน

Social S.

การงานฯ

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

English

Science

พักกลางวัน

ภาษาไทย

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

Math s.

คณิตศาสตร์
(พฐ.)

วิทยาศาสตร์

พักกลางวัน

สังคมศึกษา

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

Language

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
(พฐ.)

พักกลางวัน

English

ประวัติศาสตร์