Grade.9

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Grade.9

∇โปรดเลือกวิชา∇


วิชาภาษาไทย


เรียน  10.30 - 11.30 น.    วิชาคณิตศาสตร์


Online 09.00 - 10.00 น.  วิชาวิทยาศาสตร์


 วิชาสังคมศึกษา


Online 13.00 - 14.00 น.   วิชาภาษาอังกฤษ


  Health


 Mathematics


เรียน 14.30 - 15.30 น. Science


  Social Studies


Lang


(**ระบบจะเปิดตามตารางวิชา และเวลาเท่านั้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)