ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Grade 7)

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.30

09.30-10.30

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

Maths.

คณิตศาสตร์
(พฐ.)

English

พักกลางวัน

ภาษาไทย

Science

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

สังคมศึกษา

การงานฯ

พักกลางวัน

English

Language

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

คณิตศาสตร์
(พฐ.)

Math s.

พักกลางวัน

Health Ed.

ภาษาไทย

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

Social S.

วิทยาศาสตร์

พักกลางวัน

ภาษาไทย

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
(พต.)

Language

พักกลางวัน

ประวัติศาสตร์

Science